Zgodnie z artykułem 13 RODO Administrator jest zobowiązany do podania informacji w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. Poniższy obowiązek ZMUW ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA realizuje dla poszczególnych kategorii osób w postaci załączników pdf.

Co to jest RODO

25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o ochronie Danych Osobowych zwane powszechnie RODO. Rozporządzenie reguluje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących osób fizycznych. Nadrzędnym celem rozporządzenia jest zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych na terenie UE. Ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE. Opracowanie i wdrożenie kodeksów postępowania dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych osobowych adekwatnie do istniejących zagrożeń i formuły przetwarzania. ZMUW ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zleceń, wykonywania zobowiązań prawnych. Proces przetwarzania został zaprojektowany tak aby zapewnić bezpieczeństwo i możliwość realizacji praw osób, których dane dotyczą. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem wskazanym w obowiązku informacyjnym przygotowanym oddzielnie dla każdej kategorii osoby, której dane przetwarza ZMUW ENGINEERING S.A.

 

Obowiązek informatyczny

 • Kandydaci do pracy , praktyki , staże

ZMUW ENGINEERING S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 61 ( 41-200 Sosnowiec), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598795, REGON 000677760, NIP 6440512687 [„ZMUW ENGINEERING”], jako administrator danych osobowych zgodnie z treścią art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o Ochronie Danych Osobowych [„RODO”] informuje Panią/Pana, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZMUW ENGINEERING.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych- z Inspektorem Pani/Pana danych osobowych e-mail:anna.szczerba@zmuw.eu Tel 32 363 0084
 3. Podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt.a) RODO i zgodnie z treścią RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb:
  • aktualnej i przyszłych rekrutacji w oparciu o złożoną przez Panią/Pana ofertę Pracy.
  • rozpatrzenia  kandydatury  Pani/Pana na praktykę lub staż
 5. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji celów, o których jest mowa w pkt.4 powyżej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a) RODO przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od dnia złożenia CV i aplikacji rekrutacyjnej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemie informatycznym ZMUW ENGINEERING, z tym zastrzeżeniem, że nie będą one podlegały profilowaniu.
 •  Kontrahenci i klienci

ZMUW ENGINEERING S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 61 ( 41-200 Sosnowiec), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598795, REGON 000677760, NIP 6440512687 [„ZMUW ENGINEERING”], jako administrator danych osobowych zgodnie z treścią art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o Ochronie Danych Osobowych [„RODO”] informuje Panią/Pana, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZMUW ENGINEERING.
 2. Kontakt z sprawie ochrony danych osobowych-z Inspektorem Pani/Pana danych osobowych
 3. e-mail:anna.szczerba[at]zmuw.eu Tel 32 363 0084
 4. Podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a i b i f) RODO i zgodnie z treścią RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb:
  • zawarcie  umowy i jej realizację,
  • zapewnienia komunikacji pomiędzy  stronami,
  • analizy rynku i opracowywania  strategii i  prognoz,
  • promowania  produktów  Spółki
  • jeżeli zajdzie taka potrzeba,  w  celu windykacji należności  na podstawie tzw.  uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora
  • wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a ) RODO przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich a także jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa, zaś w przypadku braku takiego obowiązku prawnego przez okres niezbędny dla realizacji usprawiedliwionych interesów pracodawcy lub zleceniodawcy, a także przez okres przedawnienia roszczeń.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemie informatycznym ZMUW ENGINEERING, z tym zastrzeżeniem, że nie będą one podlegały profilowaniu.
 •  zleceniobiorcy

ZMUW ENGINEERING S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 61 ( 41-200 Sosnowiec), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598795, REGON 000677760, NIP 6440512687 [„ZMUW ENGINEERING”], jako administrator danych osobowych zgodnie z treścią art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o Ochronie Danych Osobowych [„RODO”] informuje Panią/Pana, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZMUW ENGINEERING.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych- z Inspektorem Pani/Pana danych osobowych   e-mail:anna.szczerba@zmuw.eu Tel 32 363 0084
 3. Podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt.a) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • należyte wykonywania zawartej umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o świadczenie Usług.
 5. podanie danych jest niezbędne dla realizacji celów, o których jest mowa w pkt.4 powyżej.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust.1 pkt.a) RODO przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z odpowiednich przepisów prawa.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich ani do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemie informatycznym ZMUW ENGINEERING, z tym zastrzeżeniem, że nie będą one podlegały profilowaniu.
 •  Najemcy

ZMUW ENGINEERING S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 61 ( 41-200 Sosnowiec), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598795, REGON 000677760, NIP 6440512687 [„ZMUW ENGINEERING”], jako administrator danych osobowych zgodnie z treścią art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o Ochronie Danych Osobowych [„RODO”] informuje Panią/Pana, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZMUW ENGINEERING.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych- z Inspektorem Pani/Pana danych osobowych e-mail:anna.szczerba@zmuw.eu Tel 32 363 0084
 3. Podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt.a) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • zawarcie  umowy  najmu i jej realizację,
  • wejścia na teren obiektu należącego do ZMUW ENGINEERING S.A.
 5. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji celów, o których jest mowa w pkt.4 powyżej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na   podstawie art. 6 ust.1 pkt.a) RODO przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z odpowiednich przepisów prawa.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich ani do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemie informatycznym ZMUW ENGINEERING, z tym zastrzeżeniem, że nie będą one podlegały profilowaniu.
 •  Członkowie organów statutowych

ZMUW ENGINEERING S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 61 ( 41-200 Sosnowiec), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598795, REGON 000677760, NIP 6440512687 [„ZMUW ENGINEERING”], jako administrator danych osobowych zgodnie z treścią art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o Ochronie Danych Osobowych [„RODO”] informuje Panią/Pana, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZMUW ENGINEERING.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych- z Inspektorem Pani/Pana danych osobowych e-mail:anna.szczerba@zmuw.eu Tel 32 363 0084
 3. Podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt.c) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • Obsługa organów statutowych ZMUW ENGINEERING S.A.
 5. Przetwarzanie danych o których jest mowa w pkt.4 powyżej, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi przedmiotową kwestię jest Kodeks Spółek Handlowych oraz Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na   podstawie art. 6 ust.1 pkt.a) RODO przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z odpowiednich przepisów prawa.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich ani do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemie informatycznym ZMUW ENGINEERING, z tym zastrzeżeniem, że nie będą one podlegały profilowaniu.

 

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe:

ZMUW ENGINEERING S.A.

Anna Szczerba

ul. Mikołajczyka 61/63

41-200 Sosnowiec
tel. (032) 363 00 84 w godzinach od 7:00 – 15:00

Inspektor Ochrony Danych realizuje swoje zadania na podstawie artykułu 39 RODO (UE) i jest  odpowiedzialny za:

 • informowanie administratora, podmioty przetwarzające oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach wynikających z RODO;
 • monitorowanie przestrzegania rozporządzenia;
 • działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania;
 • współpracę z organem nadzorczym.

Inspektor Ochrony Danych wypełnia swoje zadania należycie z uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.