ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Z DNIA 21 MAJA 2024 ROKU

Zarząd ZMUW ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sosnowcu ul. Mikołajczyka 61/63 działając na podstawie art. 395, art.399 §1 oraz art. 402 § 1 i 2, 406 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21.05.2024 roku o godz.11:00 w siedzibie Spółki.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
 4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy  2023
 5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki sporządzonego za rok obrotowy  2023
 6. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023
 7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
 8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023
 9. Zamknięcie obrad;

Zgodnie z art. 406 § 1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariuszami Spółki, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Dom Maklerski Nawigator S.A. w Warszawie ul. Twarda 18 co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art.,407 § 1 KSH wyłożona będzie do wglądu w Sekretariacie Spółki Sosnowcu ul. Mikołajczyka 61/63 w godzinach 8 00 ÷ 13 00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia.

Spółka ogłosiła projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie Biegłego za rok 2023

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Z DNIA 25 MAJA 2023 ROKU

Zarząd ZMUW ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sosnowcu ul. Mikołajczyka 61/63  działając na podstawie art. 395, art.399 §1 oraz art. 402 § 1 i 2, 406 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25.05.2023 roku  o godz.11:00w siedzibie Spółki.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
 4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy  2022
 5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki sporządzonego za rok obrotowy  2022
 6. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022
 7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
 8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022
 9. Zamknięcie obrad;

Zgodnie z art. 406§ 1KSHprawo uczestniczenia w  Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariuszami Spółki,  którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy  prowadzonego przez Dom Maklerski Nawigator  S.A. w Warszawie ul. Twarda 18 co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w  Walnym Zgromadzeniu  zgodnie z art.,407 § 1  KSH wyłożona będzie  do wglądu  w Sekretariacie Spółki  Sosnowcu ul. Mikołajczyka 61/63 w godzinach  8 00 ÷ 13 00  na trzy dni  powszednie  przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo  powinno być udzielone  na piśmie  pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia.

Spółka ogłosiła projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie Biegłego za rok 2022

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Z DNIA 17 MAJA 2022 ROKU

Zarząd ZMUW ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sosnowcu ul. Mikołajczyka 61/63  działając na podstawie art. 395, art.399 §1 oraz art. 402 § 1 i 2, 406 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17.05.2022 roku  o godz. 1100 w siedzibie Spółki.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
 4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy  2021
 5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki sporządzonego za rok obrotowy  2021
 6. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021
 7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
 8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021
 9. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia/zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
 10. Zamknięcie obrad;

Zgodnie z art. 406§ 1KSHprawo uczestniczenia w  Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariuszami Spółki, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy  prowadzonego przez Dom Maklerski Nawigator  S.A. w Warszawie ul. Twarda 18 co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w  Walnym Zgromadzeniu  zgodnie z art.,407 § 1  KSH wyłożona będzie  do wglądu  w Sekretariacie Spółki  Sosnowcu ul. Mikołajczyka 61/63 w godzinach  800 – 1300  na trzy dni  powszednie  przed odbyciem Walnego Zgromadzenia..

Pełnomocnictwo  powinno być udzielone  na piśmie  pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia.

Spółka ogłosiła projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie Biegłego za rok 2021

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Z DNIA 25 MAJA 2021 ROKU

Zarząd ZMUW ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sosnowcu ul. Mikołajczyka 61/63  działając na podstawie art. 395, art.399 §1 oraz art. 402 § 1 i 2, 406 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25.05.2021 roku  o godz.10:30w siedzibie Spółki.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
 4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy  2020
 5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki sporządzonego za rok obrotowy  2020
 6. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020
 7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
 8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020
 9. Zamknięcie obrad;

Dniem rejestracji uczestnictwa w   Walnym Zgromadzeniu jest dzień 9 maja 2021 r.

Zgodnie z art. 406 1 §  1  KSH prawo uczestniczenia w  Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Zgodnie  z art. 406 3 § 3 KSH  celu skorzystania z prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winni zażądać, nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 10 maja 2021 r., by podmioty prowadzące na ich rzecz rachunki papierów wartościowych wystawiły imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.), zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowy. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w  Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i będzie wyłożona w Sekretariacie Spółki  Sosnowcu ul. Mikołajczyka 61/63 w godzinach  8 00 ÷ 13 00  na trzy dni  powszednie  przed odbyciem Walnego Zgromadzenia

Spółka ogłosiła projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie Biegłego za rok 2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki ZMUW ENGINEERING S.A. z siedzibą w Sosnowcu w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Mikołajczyka 61/63, 41-200 Sosnowiec, do dnia 28.02.2021 r. w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Z DNIA 28 MAJA 2020 ROKU

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZMUW Engineering S.A. na dzień 28 maja 2020 roku

Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZMUW Engineering S.A. na dzień 28 maja 2020 roku Spółka dokonała Ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 82/2020 (5972) z 28 kwietnia 2020 roku pozycja 19630 przedstawiając przy tym precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz informację dotyczącą ochrony danych osobowych.

Spółka ogłosiła projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty związane Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Sprawozdanie Biegłego za rok 2019
Uchwały RN