WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki ZMUW ENGINEERING S.A. z siedzibą w Sosnowcu w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Mikołajczyka 61/63, 41-200 Sosnowiec, do dnia 28.02.2021 r. w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Z DNIA 28 MAJA 2020 ROKU

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZMUW Engineering S.A. na dzień 28 maja 2020 roku

Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZMUW Engineering S.A. na dzień 28 maja 2020 roku Spółka dokonała Ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 82/2020 (5972) z 28 kwietnia 2020 roku pozycja 19630 przedstawiając przy tym precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz informację dotyczącą ochrony danych osobowych.

Spółka ogłosiła projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty związane Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Sprawozdanie Biegłego
Uchwały RN